||  ಹರಿ ಸರ್ವೋತಮ - ವಾಯು ಜೀವೋತ್ತಮ  ||   

22nd Chaturmasya Karyacharana Committee
Committee Name Member Name Contact No.
ADMINISTRATION  COMMITTEE Pt. Sri. Anandachar Joshi 9701126872
  Pt. Sri. Satyanidhi Achar 9701897107
  Sri. Raghupremachar Joshi 9440495950
  Pt.Sri. Vedesha Achar 9440232332
  Sri. Varkoor Mohan Rao 9440691506
  Sri. Venkat Rao Thatiparthy 9885652855
  Sri. Ragottama Char Garlapad 9441059323
  Sri. Rama Krishnachar 9948036554
  Smt. T. Padmavathi 9705692562
  Smt. Subhadra, Nizalapuram  
  Smt. Achamma  
     
     
FINANCE COMMITTEE Sri. Ramesh, Dharoor 9494272825
  Sri. Srinivas Rao, Utkoor 9985060482
  Sri. Satyanarayan Rao Thatiparthy 9949331777
  Sri. Dattatri Rao, Chowdoor 9441366039
  Sri. Gattu Govind Rao  
  Sri. G. Narshimha Rao 9912658780
  Smt.Vandana Srinivas Rao 8978885107
  Smt.Swathi Garlapad  
  Srinath Rao, Rajmoor 9866957288
     
     
RECEPTION COMMITTEE Sri. Laxmikanth Rao, Advocate 9963551931
  Sri. V. Muralidhar Rao  
  Purushotham Rao, Advocate 9394003600
  Sri. G. Gundu Rao, Stn.Master  
  Sri. Sankapuram Narsing Rao  
  Smt. Sudha Gururaj  
  Smt. Malini  
  Smt. Kiranmayee  
  Smt. Swapna, Nizalapur  
     
     
STORE COMMITTEE Sri. Venkat Rao, Doultabad  
  Sri. Kedar Sharma 9948726978
  Sri. H. Bheemsen Rao  
  Sri. Vasudeva Rao  
     
     
FOOD AND TIFFIN'S SECTION Sri. Bheemachar Kollur 9000414588
  Sri. Pradeepachar 9848404011
  Sri. Ramchander Rao, Kollampally  
  Sri. Murali, Cook 9959046880
  Sri. Uday Kumar (MVS)  
  Sri. Gururaj Chandriki  
  Smt. Vedavathi  
  Smt. Indira  
  Smt. Sridevi  
  Smt. Swetha  8341376085
  Smt. Mythri  
     
     
ACCOMADATION COMMITTEE Sri. Satyam, Zilled Dinne  
  Sri. Rajeshwar Rao, Togapur 9441239094
  Sri. Suresh Babu, P.E.T  
  Sri. Padmanabh joshi 9966730124
     
     
PADAPOOJA, MUDRADHARANA, PHALAMANTRAKSHITA Sri. B Srinivasachar 9492503460
  Sri. Santosh, Nizalapur  
  Sri. Sudheendra, Jadcharla  
  Sri. Ramachary, Rajmoor 9985204300
  Sri. Raghavendrachar, Rajmoor 9989628851
     
     
MOOLA RAMA DEVARA POOJA MAINTENANCE Sri. Gatpa Vaman Rao  
  Sri. Jaya Rama Rao  
  Sri. Keshavachar, Kosgi  
  Sri. Madhusudhan Rao K  
  Smt. Gouri Joshi  
  Smt. Manjula  
  Smt. Sandhya  
     
     
CULTURAL ACTIVITIES COMMITTEE Sri. Raghupremachar, Narayanpet  
  Sri. Narsimhachar M 9440981165
  Sri. Vijay Kumar, Maddur  
  Smt. Sandhya  
  Smt. Jyothi  
  Smt. Madhavi  
  Smt. Mangala  
     
     
WATER MANAGEMENT & SANITATION COMMITTEE Sri. Gururaj Rao S 9490984848
  Sri. Srikanth, Singotam  
  Sri. Sateesh, Nadepally  
  Sri. Madhusudhan Rao .K 9177913402
     
     
HOMA 7 VRATHA COMMITTEE Sri. Ranganathachar 9440590620
  Sri. Guru Raj  
  Sri. Praveen 9160330599
  Sri. Santosh N 9110392114
     
     
     
PANDITH RECEIVING COMMITTEE Pt.Sri. Satyanidhi Achar  
  Sri. Ramakrishnachar  
     
     

Copyrights © chaturmasya2017mahabubnagar.com, All rights reserved                                    Designed & Maintained by Arrow Media Services